VIP Otwarte Ubezpieczenie na Życie

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.

VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy atrakcyjnej składce.Program Ubezpieczenia przeznaczony jest dla osób mających od 18 do 69 roku życia. Jest to tzw. ubezpieczenie otwarte.

Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin. Środki z ubezpieczenia pomogą w uregulowaniu ich finansowych zobowiązań np. kredyty, pożyczki i umożliwią utrzymanie biznesu. Pomogą także w zapewnieniu ciągłości edukacji dzieci Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie to zawiera szeroki zakres usług Assistance m. in.
- dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego ( w następstwie choroby lub w wyniku NW);
- pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu (w następstwie choroby lub w wyniku NW);
- transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania;
- pomoc domową oraz pielęgniarską;
- rehabilitację;
- wizyta lekarska i pielęgniarska w wyniki NW.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia: wysoka suma ubezpieczenia, aż do 100 000 zł (w zależności od wyboru wariantu);umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy;brak obowiązkowych badań lekarskich.

Składka w zależności od wybory wariantu wynosi:
60 zł- wariant I
100 zł- wariant II