Compensa IKZE

Compensa IKZE

Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie IKZE daje podwójną korzyść: możliwość gromadzenia środków na przyszłą emeryturę oraz skorzystanie z ulgi podatkowej każdego roku.

Zalety:


* w każdym roku możesz odliczać od dochodu w deklaracji PIT wpłaty dokonane na IKZE w roku poprzednim (w 2018 r. może to być maksymalnie 5 331,60 zł*., ulga podatkowa za 2018 r. może wynieść nawet 1 706,11 zł. - w 32% progu podatkowym lub 959,68 zł. - w 18% progu podatkowym),

* nie płacisz podatku od zysków kapitałowych 19%,
* od 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w ratach (zapłacisz wówczas tylko 10% zryczałtowany podatek dochodowy; w przypadku wypłaty w innej sytuacji zapłacisz podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej).

Kto może założyć Compensa IKZE?

Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki:

ukończyła 16 rok życia i ma nie więcej niż 60 lat,
osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Jaka jest minimalna składka funduszowa i jaka jest suma ubezpieczenia?

Minimalna wartość pierwszej składki wynosi 504 zł, w tym:

500 zł - Składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK,
4 zł - Składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Składka ochronna wynosząca 4 zł (wartość Składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.
Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 1 000 zł.
Oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania Składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać Składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia Składka ochronna (wartość Składki ochronnej wynosi 4 zł i jest niezmienna przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia).