IKZE 

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE może stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych.

Dlaczego warto
Mozesz zyskać dodatkowe środki na swoją przyszłość.
Nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.
Możesz wykorzystać oszczędności na IKZE jako wkład własny na mieszkanie
 lub dom.Środki są Twoją własnością i podlegają dziedziczeniu.


Dla kogo IKZE 
IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE.

Co możesz zyskać z IKZE
Co roku możesz uzyskać ulgę podatkową.
Wpłaty na IKZE w każdym roku kalendarzowym możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w deklaracji PIT.


Oszczędności z IKZE są Twoją własnością
Pieniądze zgromadzone na IKZE należą do Ciebie. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Jeżeli nie wskażesz nikogo, oszczędności otrzymają Twoi spadkobiercy.


Oszczędzasz na przyszłość
Dzięki oszczędnościom na IKZE, możesz zyskać źródło dodatkowych dochodów i tym samym zadbać o lepszy standard życia.


Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych
Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.


Gromadzisz wkład własny do kredytu bankowego
Oszczędności z IKZE możesz wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania 
lub domu.

Otrzymujesz oferty promocyjne
Oferty promocyjne dotyczą najczęściej wysokości opłat.


Uruchomisz IKZE przez internet

Konto IKZE w DFE PZU zakładasz przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów. 
Wystarczy wypełnić formularz on-line.

Masz elastyczne terminy wpłat
Na IKZE w DFE PZU możesz wpłacać dowolną kwotę w dogodnym dla siebie czasie. 
Możesz odkładać małe kwoty – już od 50 zł. Ważne aby robić to regularnie.

Jak działa IKZE

Jak i ile możesz wpłacać
To Ty decydujesz, jak często wpłacasz. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie
 lub kiedy chcesz. Pierwsza wpłata to minimum 50 zł.

Pamiętaj, o rocznym limicie wpłat:
Od 2021 r. obowiązują dwa limity wpłat na IKZE, których wysokość jest różna dla różnych grup oszczędzających.
7 106,40​ zł - tyle wynosi limit 1,2 w 2022 roku.
10 659,60 zł – tyle wynosi limit 1,8 w 2022 roku wyłącznie dla osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą.

 Wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć:
1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
 w gospodarce narodowej na dany rok.
1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
dla osób prowadzacych pozarolniczą działalność gospdarczą.

Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 
 
Uwaga: od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. Maksymalnie można wpłacić kwotę równą 1,2 albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gosodarce narodowej na dany rok:
 z wyższego limitu mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą 
w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze
W każdej chwili możesz wypłacić swoje pieniądze. Pamiętaj, że w zależności od tego kiedy je wycofasz,
 zapłacisz inny podatek.

Najkorzystniej wypłacić pieniądze – po dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat i po ukończeniu 65 lat. W takim przypadku zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10%.
Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej (czyli przed ukończeniem 5 roku oszczędzania i 65 roku życia) – dokonasz zwrotu zgromadzonych pieniędzy. W takiej sytuacji, zapłacisz podatek wg obowiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej.
Pamiętaj jednak, że jeśli wystąpisz o zwrot pieniędzy w pierwszych 12 miesiącach, dodatkowo potrącimy opłatę w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.

Cele i polityka inwestycyjna DFE PZU
Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji pieniędzy naszych klientów, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. Inwestujemy w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie. Są to przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:
bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe,
certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
listy zastawne.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. 

Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE PZU, 
dostępnym na stronie pzu.pl/ikze

Ryzyko inwestycyjne DFE PZU
Inwestujemy aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantujemy ich osiągnięcia. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku funduszy o charakterze akcyjnym, do których zalicza się Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU). Ceny akcji mogą ulegać okresowym znacznym spadkom, związanym z pogorszeniem koniunktury gospodarczej lub obawami o jej pogorszenie. Możliwe są też przejściowe lub trwałe problemy finansowe poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego funduszu, a w skrajnych przypadkach – całkowita utrata ich wartości. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Wyniki uzyskane w przyszłości mogą się okazać zarówno lepsze, jak i gorsze od wyników uzyskanych dotychczas. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU,
są dostępne w Prospekcie informacyjnym DFE PZU. 

Jakie pobieramy opłaty
Opłata manipulacyjna
do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.

Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu 
nie wyższa niż 2,99% w skali roku.

Opłata zmienna za zarządzanie

Maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Opłata likwidacyjna
Przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

Prospekt informacyjny DFE PZU
Przed założeniem IKZE w DFE PZU zapoznać się z Prospektem informacyjnym DFE PZU. Prospekt jest dostępny na stronie pzu.pl/ikze 

Raz w roku ogłaszamy nasz Prospekt informacyjny, który zawiera statut DFE PZU, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu. 

Zobacz Prospekt informacyjny DFE PZU 
Zobacz deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU 


LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ważne: wypełnij pola oznaczone *