IKZE 

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych.

Dlaczego warto
Masz szansę zyskać dodatkowe środki na swoją przyszłość.
Nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.
Możesz wykorzystać oszczędności na IKZE jako wkład własny na mieszkanie lub dom.Środki są Twoją własnością i podlegają dziedziczeniu.


Dla kogo IKZE 
Może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE.

Co możesz zyskać z IKZE
Co roku zyskujesz ulgę podatkową
Wpłaty na IKZE możesz odliczyć w deklaracji PIT.


Oszczędności z IKZE są Twoją własnością
Pieniądze zgromadzone na IKZE należą do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Jeżeli nie wskażesz nikogo, oszczędności otrzymają Twoi spadkobiercy.


Oszczędzasz na przyszłość
Dzięki oszczędnościom na IKZE, możesz zyskać źródło dodatkowych dochodów i tym samym zadbać o lepszy standard życia.


Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych
Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.


Gromadzisz wkład własny do kredytu
Oszczędności z IKZE możesz wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Otrzymujesz oferty promocyjne
Oferty promocyjne dotyczą najczęściej wysokości opłat.

Dlaczego IKZE w DFE PZU
Zobacz, jakie dodatkowe korzyści zyskasz, jeśli zainteresujesz się IKZE w DFE PZU.

Uruchomienie IKZE przez internet

Konto IKZE w DFE PZU zakładasz przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów. Wystarczy wypełnić formularz on-line.

Elastyczne terminy wpłat
Na IKZE w DFE PZU możesz wpłacać dowolną kwotę w dogodnym dla siebie czasie. Możesz odkładać małe kwoty – już od 50 zł. Ważne aby robić to regularnie.

Jak działa IKZE

Jak i ile możesz wpłacać
To Ty decydujesz, jak często wpłacasz. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub kiedy chcesz. Pierwsza wpłata to minimum 50 zł.

Pamiętaj, o rocznym limicie wpłat:
7 106,40​ zł - tyle maksymalnie możesz wpłacić w 2022 roku dla limitu 1,2
10 659,60 zł – tyle maksymalnie możesz wpłacić w 2022 roku dla limitu 1,8
Od 2021 r. obowiązują dwa limity wpłat na IKZE, których wysokość jest różna dla różnych grup oszczędzających.

 Wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć:
1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Jest to nowy, wyższy limit tylko dla osób prowadzących pozarolnicza działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.


Kiedy możesz wypłacić pieniądze
W każdej chwili możesz wypłacić swoje pieniądze. Pamiętaj, że w zależności od tego kiedy je wycofasz, zapłacisz inny podatek.

Najkorzystniej wypłacić pieniądze – po dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat i po ukończeniu 65 lat. W takim przypadku zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10%.
Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej (czyli przed ukończeniem 5 roku oszczędzania i 65 roku życia) – dokonasz zwrotu zgromadzonych pieniędzy. W takiej sytuacji, zapłacisz podatek wg obowiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej.
Pamiętaj jednak, że jeśli wystąpisz o zwrot pieniędzy w pierwszych 12 miesiącach , potrącimy opłatę w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.

Uwaga: od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. Maksymalnie można wpłacić kwotę równą 1,2 albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok: 
z wyższego limitu mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Cele i polityka inwestycyjna DFE PZU
Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji pieniędzy naszych klientów, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. Inwestujemy w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie. Są to przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:
bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe,
certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
listy zastawne.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. 

Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Ryzyko inwestycyjne DFE PZU
Inwestujemy aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantujemy ich osiągnięcia. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku funduszy o charakterze akcyjnym, do których zalicza się Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU). Ceny akcji mogą ulegać okresowym znacznym spadkom, związanym z pogorszeniem koniunktury gospodarczej lub obawami o jej pogorszenie. Możliwe są też przejściowe lub trwałe problemy finansowe poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego funduszu, a w skrajnych przypadkach – całkowita utrata ich wartości. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Wyniki uzyskane w przyszłości mogą się okazać zarówno lepsze, jak i gorsze od wyników uzyskanych dotychczas. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU,
są dostępne w Prospekcie informacyjnym DFE PZU. 

Jakie pobieramy opłaty
Opłata manipulacyjna
do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.

Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu 
nie wyższa niż 2,99% w skali roku.

Opłata zmienna za zarządzanie

Maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Opłata likwidacyjna
Przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

Prospekt informacyjny DFE PZU
Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE PZU zapoznać się z Prospektem informacyjnym DFE PZU.

Raz w roku ogłaszamy nasz Prospekt informacyjny, który zawiera statut DFE PZU, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

Zobacz Prospekt informacyjny DFE PZU 
Zobacz deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU 


LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ważne: wypełnij pola oznaczone *