Nasze oferty

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +

Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia
i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej......................WIĘCEJ >>>
Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe  TWOJA RENTA

jest ubezpieczeniem gwarantującym regularne wypłaty w formie renty do końca życia Ubezpieczonego. Otrzymane wypłaty mogą służyć np. jako dodakowe środki do emerytury bądź renty............. WIĘCEJ  >>>
Otwarte Ubezpieczenie na Życie "VIP"

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy atrakcyjnej składce.....WIĘCEJ >>>
Terminowe Ubezpieczenie na Życie „MONO PLUS”

Ubezpieczenie „ MONO Plus” idealnie odpowiada na potrzeby rynku
łącząc w sobie walory oszczędnościowe jak również ochronne.
Ubezpieczenie w unikatowy sposób pełni funkcję nowoczesnego zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych.....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”

Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”
jest ubezpieczeniem indywidualnym i przeznaczone jest dla wszystkich
osób pragnących zabezpieczyć swoich bliskich, bez względu na wiek i stan
zdrowia osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i które nie ukończyły 86 roku życia.....WIĘCEJ >>>
Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „BEZPIECZNI RAZEM”

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Bezpieczni Razem” jest indywidualnym pakietem ochronnym, który w sposób kompleksowy zapewnia ochronę życia i zdrowia osoby ubezpieczonej.Ubezpieczenie ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest na czas określony.....WIĘCEJ >>>
Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „BEZPIECZNY NA DRODZE”

„Bezpieczny na Drodze’’ to Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych jest
uniwersalnym produktem ochronnym skierowanym do wszystkich , którzy chcą zapewnić ochronę życia i zdrowia sobie
i swoim najbliższym. Jest innowacyjnym i najbardziej konkurencyjnym ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi.....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenie Stypendialne „ŻAK”

Ubezpieczenie o szerokim zakresie ochronnym dla młodzieży. Zapewnia stypendium uczniom szkół pomaturalnych i studentom.Pozwala na zawieranie umów w korzystny sposób zabezpieczających przyszłośćdziecka. Gwarantuje jednorazowe świadczenie posagowe w momencie zawarcia związku małżeńskiego przez Ubezpieczo....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenie Kredytobiorców lub Leasingobiorców

To jeden z najbardziej konkurencyjnych produktów indywidualnych na naszym rynku. To atrakcyjna ochrona ubezpieczeniowa i gwarancja bezpieczeństwa finansowego. Ubezpieczenie jest doskonałym zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych dla osób biorących kredyt lub leasing.....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie „TWOJE NETTO”

”Na rocznej lokacie w dużym banku detalicznym można zarobić niewiele ponad 2 proc., podczas gdy ceny dóbr konsumpcyjnych w ostatnich dwóch latach rosły średnio o 0,3 proc. miesięcznie. Realny zysk z takiej inwestycji będzie więc prawdopodobnie znikomy. Dla osób, które nie tolerują ryzyka i chcą mieć pewność uzyskania określonej                                                            stopy  zwrotu np. po roku ciekawą propozycją mogą być polisy lokacyjne”....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „PREMIUM”

Ubezpieczenie o charakterze ochronno-kapitałowym; pieniądze otrzymują Beneficjenci w razie śmierci Ubezpieczonego lub on sam po osiągnięciu określonego wieku. Zawarcie umów dodatkowych (fakultatywnie) pozwala rozszerzyć zakres ochrony....WIĘCEJ >>>
Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy „SUPER GRUPA”

Polisa SUPER GRUPA ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na życie, które ukierunkowane jest na
zabezpieczenie standardu życiai zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych.W szczególności zaś, Super Grupa jest korzystnym rozwiązaniem dla prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne orazfirmy micro).....WIĘCEJ
>>>.

Kliknij, aby edytować nagłówek...

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy „SUPER GWARANCJA”

Super Gwarancja jest klasycznym pracowniczym ubezpieczeniem grupowym, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości (objętych ubezpieczeniem musi być co najmniej 5 osób), działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie jest jednym z najbardziej popularnych programów pracowniczych na rynku
                                          ubezpieczeń grupowych wszczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw....WIĘCEJ >>>
Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników "BEZPIECZNA FIRMA"

Bezpieczna Firma to oferta grupowego ubezpieczenia na życie, dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom,
którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników i ich rodzin na
wypadek zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych. Minimalna grupa, która może zostać objęta ubezpieczeniem grupowym to 3osoby.
...WIĘCEJ >>>
Otwarte Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży „BEZPIECZNE DZIECKO”

Otwarte Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży „BEZPIECZNE DZIECKO”  to otwarte grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci imłodzieży. "Bezpieczne Dziecko" ma na celu ochronę życia i zdrowia oraz dodatkowo zabezpieczenie przyszłości finansowej. Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student w wiekuod 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i nieprzerwany pobiera naukę.....WIĘCEJ >>>

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW