Super Grupa Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy


Super Grupa to otwarte ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia, a także zabezpieczenie przyszłości
finansowej osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.


Super Grupy to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.


Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne łączące ubezpieczającego i ubezpieczonego, program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.


Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzągrupy otwarte nieformalne. 


Wszystkie te osoby otrzymują ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW