Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 
"SUPER GRUPA"

Zakres ochrony:
* zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego powodująca osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku    na zdrowiu)
* wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za      każdy dzień pobytu trwającego4 lub więcej dni w szpitalu
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za            każdy dzień pobytu w szpitalu)
* narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon rodziców Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata) 

Rozszerzenie zakresu ochrony

umowa dodatkowa – zakres ochrony:

* rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie 
  rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent                uszczerbku na zdrowiu)
* osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy dodatkowej, objęte są programem „Pakiet Usług Assistenace”Umowa dodatkowa zawierana jest na        czas trwania umowy podstawowej. Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej należy złożyć wraz z wnioskiem o zawarcie umowy podstawowej.

Dodatkowe informacje
Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Grupa zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

* poważne zachorowania - rozumie sięprzez to następujące jednostki chorobowe: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar muzgu, niewydolność nerek,
  pomostowanie naczyń wieńcowych(by-pass),transplantacjajednego z głównych narządów, ciężkie oparzenia, śpiączka, wystąpienie Choroby Creutzfeldta-   
  Jakoba, oponiak, choroba Parkinsona,chorobaHuntingtona,angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA), operacja aorty w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  sepsa (pasocznica),wscieklizna, zator tętnicy płucnej (ZTP),choroba neuronu ruchowego, zakazona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, tężec, 
  bąblowiec muzgu (bąblowica,echinokokoza), ropień muzgu, operacja aorty brzusznej/piersiowej, grużlica, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C,
  wstrząs anafilaktyczny.
** Wszystkie świadczeniai usługi w ramach Assistance Medycznego ograniczone są do kwoty 1 600 zł na rok, oddzielnie dla ubezpieczonego i małżonka.