Polisa dla Ciebie

Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE” jest ubezpieczeniem indywidualnym i przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących zabezpieczyć swoich bliskich, bez względu na wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i które nie ukończyły 86 roku życia. Nie wymagamy w momencie przystępowania ankiety medycznej ani dokonywania dodatkowych badań lekarskich. Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony Ubezpieczonemu na wypadek śmierci, a także, zagwarantowanie najbliższym Ubezpieczonego materialnego wsparcia w przypadku jego zgonu.


Co to jest ubezpieczenie „POLISA DLA CIEBIE”

Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony Ubezpieczonemu na wypadek śmierci, a także, zagwarantowanie najbliższym Ubezpieczonego materialnego wsparcia w przypadku jego zgonu. Ubezpieczenie na Życie „Polisa dla Ciebie” zawierane jest  na czas nieokreślony, przy czym, nie wymagamy w momencie przystępowania do ubezpieczenia wypełnienia ankiety medycznej ani dokonywania dodatkowych badań lekarskich.Znakomita ochrona rodziny
Ubezpieczenie „POLISA DLA CIEBIE” zabezpiecza interesy Ubezpieczonego oraz jego najbliższych.
Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia na wypadek Zgonu Ubezpieczonego z zakresu pomiędzy 5 000 zł a 100 000 zł daje możliwość zabezpieczenia w szerokim zakresie rodziny po utracie bliskiej osoby.

 

Uproszczona procedura zawierania umowy
Prosta konstrukcja wniosku  maksymalnie skraca czas zawarcia umowy ubezpieczenia.


Dodatkowe korzyści

·    Każdy Ubezpieczony może rozszerzyć umowę ubezpieczenia o umowy dodatkowe: 

·    Każdy Ubezpieczony może rozszerzyć umowę „Polisa dla Ciebie”
  Gromadzenie środków w ramach Ubezpieczeniowych  Funduszy Kapitałowych

• Ubezpieczony ma możliwość wskazania i zmiany Beneficjenta lub Beneficjentów w każdym momencie trwania umowy.
  następującą po dacie złożenia wniosku o podwyższenie sumy ubezpieczenia.

• Poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich


Składka ubezpieczeniowa
Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest, według następujących kryteriów:

-        Wysokość sumy ubezpieczenia

-        Wiek Ubezpieczonego,

-        Częstotliwość opłacania składek


Częstotliwość opłacania składki:
Ubezpieczony może określić częstotliwość opłacania składek:

·    Miesięcznie

·    Kwartalnie

·    Półrocznie

·    Rocznie

·    Jednorazow


Zawarcie ubezpieczenia

W celu  zawarcia umowy wystarczy skontaktować się z naszym Przedstawicielem; wypełnić wniosek ubezpieczeniowy i dokonać wpłaty  pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po dacie złożenia wniosku i uznania wskazanego rachunku kwotą składki ubezpieczeniowej

 

Możliwość Dokupienia Funduszu Jednostek Uczestnictwa umożliwia zgromadzenie kapitału, z którego Ubezpieczony będzie mógł skorzystać w przyszłości (np. po przejściu na emeryturę).


Szeroka rozpiętość wieku osób mogących zawrzeć umowę jak również możliwość zawarcia umów dodatkowych stanowią niewątpliwą zaletę tego produktu.......