Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych
„BEZPIECZNY NA DRODZE”

Bezpieczny na Drodze jest innowacyjnym i najbardziej konkurencyjnym ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Jego zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów!

Umowa ma charakter terminowy, co oznacza, iż zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 1 rok.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób mających między 18 a 69 rokiem życia.
Gwarantuje ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych wypadków komunikacyjnych.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

Możliwość wyboru jednej z 6-ciu stałych sum ubezpieczenia (2500 zł, 5000 zł, 7500 zł, 10000 zł, 15000 zł, 20000 zł);

W razie zgonu ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym jego bliscy otrzymają świadczenia w wysokości:
od 25 000 do 200 000zł;

Renta miesięczna (od 250 zł do 2 000 zł) wypłacana przez okres 10 lat (z tytułu orzeczenia trwałej całkowitej niezdolności do pracy);

Wypłata świadczeń z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, oraz powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
(w wyniku wypadku komunikacyjnego);

Możliwość rozszerzenia umowy o gromadzenie środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych; kompleksowy zakres ochrony oraz wysokie świadczenia:obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.

Składka roczna w zależności od wybory sumy ubezpieczenia- już od 50 zł

W przypadku ubezpieczenia jednocześnie na tych samych warunkach małżonków lub partnerów, pod warunkiem prowadzenia wspólnego
gospodarstwa domowego, składka dla wszystkich tych osób ulega obniżeniu o 25%.