Otwarte Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży „BEZPIECZNE DZIECKO”

 

"Bezpieczne Dziecko" to otwarte grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci imłodzieży.  "Bezpieczne Dziecko"  ma na celu ochronę życia i zdrowia oraz dodatkowo zabezpieczenie przyszłości finansowej.

Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student w wiekuod 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i nieprzerwany pobiera naukę. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba niepełnoletnia na wniosek rodzica (przedstawiciela ustawowego). 

Do umowy ubezpieczenia "BezpieczneDziecko" można zawrzeć dodatkową umowę, która pozwoli inwestować składki wUbezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych, charakteryzujących się różnymstopniem ryzyka.

 

Korzyści dla Ubezpieczonych

·  alternatywna lub dodatkowa forma ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży,

·  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb jak i możliwości finansowych klienta,

·  poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego,

·  bezpieczeństwo finansowe w trudnych momentach życia, np.wypadku, choroby, zgonu rodziców,

·  możliwość dokupienia Ubezpieczeniowych FunduszyKapitałowych.

·  możliwość dostosowania strategii inwestycyjnej do potrzeb klienta,


Zakres ochrony ubezpieczeniowej

1)    zgon Ubezpieczonego,

2)    zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia z tytułu „zgon Ubezpieczonego”,

3)    trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

4)    poważne zachorowanie m.in. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, śpiączka, ciężkieoparzenia, transplantacja serca, płuc, szpiku kostnego, trzustki,  jelita cienkiego,   

5)    pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, za każdy dzień pobytu, jeżeli pobyt w szpitalu nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,

6)    pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, za każdy dzień pobytu, jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem,

7)    zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Umowa dodatkowa

Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Polisa -Życie SA z pierwszym dniem każdego miesiąca obowiązywania umowy.

W przypadku  wybrania opcji inwestycyjnej ubezpieczenia, każdy uczestnik grupy dysponuje indywidualnym rachunkiem jednostek, na które przeliczana jest inwestowana część składki.


Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony przy zawarciuumowy ubezpieczenia.

Maksymalna suma  ubezpieczenia 20 000 zł.

Częstotliwość opłacania składek zależy od Ubezpieczonych i może być miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna.