Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „Premium”

 

Ubezpieczenie o charakterze ochronno-kapitałowym; pieniądze otrzymują Beneficjenci w razie śmierci Ubezpieczonego lub on sam po osiągnięciu określonego wieku. Zawarcie umów dodatkowych (fakultatywnie) pozwala rozszerzyć zakres ochrony.

 

Ubezpieczenie może zawrzeć osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 60 rokużycia. Istnieje również możliwość zawarcia przez osobę pełnoletnią, umowy ubezpieczenia na rzecz osoby niepełnoletniej - od 5 roku życia.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w jednym z dwóch wariantów:

 • z sumą ubezpieczenia i składką podlegającą corocznej waloryzacji, gwarantującej urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia
 • bez waloryzacji
 • Wariant umowyUbezpieczający określa we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

   

  Umowa może funkcjonować nie krócej niż 5 lat.

   

  Zakres ochrony
  dożycie przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia
 • śmierć Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • Umowy dodatkowe - zawierane wraz z umową podstawową
  trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • całkowita trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy (Towarzystwo przejmuje na siebie obowiązek opłacania składki)

 • Suma ubezpieczenia i składka

  Suma ubezpieczenia jest wielokrotnością 1.000 zł.

  Minimalna suma ubezpieczenia 10.000 zł.

  Minimalna składka miesięczna wynosi 60 zł.

  Dopisywany w rocznicę polisy udział w zyskach powiększa sumę ubezpieczenia,przy zachowaniu stałej wysokości składki.


  Częstotliwość opłacania składek

 • miesięcznie
 • kwartalnie
 • półrocznie
 • rocznie
 • jednorazowo za cały okres ubezpieczenia

 • Istnieje możliwość wykupu albo uzyskania w Towarzystwie pożyczki pod zastaw praw z polisy:

 • po 2 latach działania polisy gdy składka opłacana jest okresowo w każdej chwili, gdy składka opłacona została jednorazowo.

 • Istnieje również możliwość przejścia na ubezpieczenie bezskładkowe po 5 latach trwania umowy ubezpieczenia.


  W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym wypłacane jest 300 % aktualnej sumy ubezpieczenia.

  Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW