Ubezpieczenie Kredytobiorców lub Leasingobiorców

 

To jeden z najbardziej konkurencyjnych produktów indywidualnych na  naszym rynku. To atrakcyjna ochrona ubezpieczeniowa i gwarancja bezpieczeństwa finansowego. Ubezpieczenie jest doskonałym zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych dla osób biorących kredyt lub leasing.
Ubezpieczenie nie wydłuża okresu oczekiwania na przyznanie kredytu lub leasingu.

 

„POLISA-ŻYCIE”S.A. przejmuje na siebie spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych takich jak:

należności kredytowe wraz z odsetkami czy raty leasingowe, jeżeli w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych Ubezpieczony  nie będzie  w stanie spłacić zaciągniętego kredytu lub leasingu.


Polisa jest formą zabezpieczenia dla kredytobiorcy oraz banku udzielającego kredytu hipotecznego lub konsumpcyjnego , a także dla instytucji będącej stroną umowy leasingu/leasingodawcy/ oraz leasingobiorcy.

 

Ubezpieczenie polecane jest osobom, które potrzebują czasowego zabezpieczenia  średnio- idługoterminowych zobowiązań finansowych takich jak: 

Spłata kredytów bankowychczy wierzytelności z tytułu umów leasingowych. 

Zabezpiecza  Ubezpieczonego  oraz najbliższychna wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Ubezpieczenie nie wydłuża okresu oczekiwania na przyznanie kredytu lub leasingu.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon osoby ubezpieczonej w trakcie trwania umowy, a także możliwość rozszerzenia ochrony o trwałą niezdolność do pracy kredytobiorcy lub leasingobiorcy.

 

Umowę zawiera się na czas określony - minimum 3 lata.


W zakresie podstawowym (obligatoryjnym) ochrona obejmuje:

zgon Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy,


Wzakresie rozszerzonym zakres ochrony obejmuje dodatkowo: wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy

 

Suma ubezpieczenia jest  zmienna w trakcie trwania umowy i zmienia się wraz zespłatą zobowiązania finansowego z tytułu kredytu zaciągniętego w banku lubwierzytelności z umowy leasingowej.


Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 20 000 złotych.


Składka określana jest dla całego okresu ubezpieczenia w chwili zawierania umowy, jako promile aktualnej sumy ubezpieczenia.


Minimalna wysokość miesięcznej składki wynosi 22 złote lub wielokrotność tej kwoty w przypadku wyboru innej aniżeli miesięczna częstotliwość opłacania składek.


Składka możebyć opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW