Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO


Ubezpieczenie Terminowe na Życie „MONO”jest klasyczną, a jednocześnie uniwersalną polisą ochronną, która zapewnia –konkurencyjny w stosunku do podobnych na rynku polis indywidualnych - zakres ochrony życia i zdrowia osoby ubezpieczonej i jej rodziny.  Jednocześnie ubezpieczenie to może pełnić funkcję nowoczesnego zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych.


Ubezpieczenie polecane jest szczególnie osobom , które mają duże zobowiązania finansowe np., spłaty kredytów, hipotek czy wierzytelności, a jednocześnie doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie i najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 64 lat. Ubezpieczenie jest dobrym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności finansowej.


Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę określonej sumy pieniędzy w razie pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub też wypłatę określonej sumy pieniędzy rodzinie, aby standard życiabliskich nie uległ radykalnemu pogorszeniu w trudnych momentach życiowych. W momencie zaciągnięcia kredytu ,ubezpieczenie może stanowić dobre zabezpieczenie dla Ciebie i Twojego banku.


Dodatkowo w przypadku wykupienia ubezpieczenia „ MONO” z opcją funduszu kapitałowego, środki które są gromadzone w funduszu zapewniają  Cię na wypadek okresowego obniżenia przychodów i wystąpienia trudności w spłacaniu zadłużenia. Jeżeli w okresie spłaty kredytu nie wystąpi konieczność skorzystania z funduszu,  zgromadzone środki będzie można wykorzystać dowcześniejszej spłaty kredytu lub jako inwestycję na przyszłość.

Ubezpieczenie na Życie „MONO”  ma uniwersalny charakter pozwala  na zyskowne oszczędzanie i inwestowanie wramach klasycznego ubezpieczenia ochronnego na życie. .
Ubezpieczenie ma  charakter terminowy, tzn. zawieramy go  na czas oznaczony, nie krótszy niż 1 rok, określony w pełnych latach polisowych. Polisa„MONO” jest przede wszystkim znakomitym, indywidualnym programem o charakterze ochronnym, w ramach którego, „POLISA-ŻYCIE” S.A. gwarantuje Ci wypłatę określonej sumy pieniędzy  w razie pobytu w szpitalu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub też wypłatę określonej sumy pieniędzy (wybraną sumę ubezpieczenia) Twojej rodzinie, gdy Ciebie zabraknie.


Suma ubezpieczenia ustalana jest  indywidualnie i powinna uwzględniać  potrzeby, aktualną sytuację życiową, wielkość rodziny czy zobowiązań finansowych tak,  aby standard życia Twojej rodziny radykalnie się nie obniżył gdy Ciebie zabraknie. W przypadku zgonu osoby zaciągającej kredyt, wypłata świadczenia umożliwi bliskim zmarłego uregulowanie pozostawionych należności finansowych.


Ubezpieczenie  oprócz funkcji typowo ochronnej,  może spełniać także funkcję oszczędnościowo-inwestycyjną, po zawarciu dodatkowej umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych .Ma to szczególne znaczenie dla osób zaciągających zobowiązania finansowe, które zdecydowały się wykupić polisę„MONO”  z opcją funduszy kapitałowych. W okresie trwania umowy kredytowej z bankiem,  środki zgromadzone w funduszu kapitałowym w ramach ubezpieczenia „MONO”, zabezpieczają  kredytobiorcę na wypadek okresowego obniżenia przychodów i wystąpienia trudności w spłacie zadłużenia.

 

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej


Polisa terminowa „MONO” obejmuje szeroki zakres ochrony i świadczeń ubezpieczeniowych:


- zgon Ubezpieczonego,

- zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, lotniczym lub wodnym,

- pobyt Ubezpieczonego szpitalu wskutek nieszczęśliwego  wypadku.


W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wypadku lądowym, lotniczym lub wodnym wypłacane jest świadczenie w wysokości  300 % aktualnej sumy ubezpieczenia.

 

Suma ubezpieczenia jest wielokrotnością 1.000 zł. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł, amaksymalna 20.000 zł

Sam określasz częstotliwość opłacania składek. Możesz płacić składkę w ratach kwartalnych, półrocznych i rocznych. Możesz też opłacić składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

 

Minimalna kwartalna składka wynosi 33 złote


Inwestowanie w Ubezpieczeniowe FunduszeKapitałowe


Tagi: Mono, terminowe, ubezpieczenie, życie, Polisa życie

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW