Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników – BEZPIECZNA FIRMA

 

Bezpieczna Firma to oferta grupowego ubezpieczenia na życie, dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom, którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników i ich rodzin na wypadek zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych. Minimalna grupa, która może zostać objęta ubezpieczeniem grupowym to 3osoby.

Umowa może być zawarta, jeżeli do ubezpieczenia przystąpi:
1) w zakładach pracy zatrudniających od 3 do 10 pracowników– 100% wszystkich zatrudnionych;
2) w zakładach pracy zatrudniających więcej niż 10 pracowników– co najmniej 75% wszystkich  zatrudnionych, nie mniej niż 8 osób.

 

BezpiecznaFirma jest nowoczesnym programem ubezpieczenia grupowego przygotowanym specjalnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach gdzie elastyczność produktu i szeroki zakres ochrony mają szczególnie istotne znaczenie.


BezpiecznaFirma to ubezpieczenie ochronne, w którym zakres ochrony ułożony jest w 6 pakietów. Pakiety różnią się od siebie zakresem ryzyk ubezpieczeniowych i można je ze sobą łączyć modelując ofertę według indywidualnych potrzeb.Ubezpieczający ma do wyboru wszystkie pakiety a w każdym gotowy zestaw ryzyk ubezpieczeniowych charakterystyczny dla danego rodzaju pakietu (podstawowy,rodzinny, chorobowy, zdrowotny, wypadkowy – dwuwariantowy, branżowy). 

Po każdym rocznym okresie ubezpieczenia można zmieniać zestaw pakietów w umowie.

Istotnym wyróżnikiem grupowego ubezpieczenia programu Bezpieczna Firma jest wykorzystanie usług o charakterze assistance. Szeroki zakres świadczonychusług, za niewielką kwotę w sposób znaczący uatrakcyjnia ofertę.

Ubezpieczenie assistance może być przydatne każdego dnia, nawet przy drobnych zdarzeniach (wktórych zadziała ubezpieczenie), nie tylko w przypadkach poważnych lub skrajnych, o których staramy się nie myśleć (śmierć, trwałe inwalidztwo).


PAKIETYOCHRONY 

       

Pakiet podstawowy +świadczenia uzupełniające assistance we współpracy z MONDIAL ASSISTANCE:

zgon ubezpieczonego,
zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,


Świadczenia assistance dla ubezpieczonego i małżonka ubezpieczonego w przypadku choroby lub wypadku:

transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej, 

transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza,
organizacja procesu rehabilitacyjnego,
organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
wizyta lekarza,
opieka po hospitalizacji,

wizyta pielęgniarki,

pomoc psychologa,
infolinia medyczna

Pakietrodzinny:

zgon małżonka ubezpieczonego,
zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

narodziny dziecka ubezpieczonemu,
osierocenie dziecka ubezpieczonego,
zgon dziecka ubezpieczonego,
zgon rodziców ubezpieczonego,
zgon rodziców małżonka ubezpieczonego.

Pakiet chorobowy:

zawał serca,
udar mózgu,
nowotwór złośliwy,

śpiączka,

niewydolność nerek
transplantacja jednego z głównych narządów wewnętrznych,
zabieg na naczyniach wieńcowych
oponiak choroba Parkinsona łagodny guz mózgu paraliż 

Pakiet zdrowotny:

pobyt ubezpieczonego w szpitalu
pobyt w szpitalu i na OIOMoperacje chirurgiczne

Pakiet wypadkowy wariant I:

niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadkutrwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadkuoparzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
złamania

zwichnięcia

Pakiet wypadkowy wariant II:

niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadkutrwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Pakiet branżowy + pakiet doradczy:

niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby zawodowej pakiet assistance „Twoja Kariera"

Korzyści dla Pracodawcy

·  prosta i profesjonalna obsługa i minimum formalności

·  kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy,

·  uatrakcyjnienie polityki socjalnej pracodawcy,

·  związanie na dłuższy czas pracowników z zakładem pracy,

·  możliwość konstruowania oferty dla pracowników pod kątem specyfikibranżowej przedsiębiorstwa

·  podniesienie konkurencyjności firmy na rynku pracy poprzez uatrakcyjnienie pracowniczego pakietu socjalnego

·  zaliczenie składki ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodu – wprzypadku opłacania składki przez pracodawcę.

 

Korzyści dla Pracownika

·  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,

·  usługi assistance pomocne w prostych życiowych sytuacjach

·  pewność nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej,

·  ograniczony zakres oceny ryzyka ubezpieczeniowego,

·  ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata,

·  uproszczony system wypłaty świadczeń wypadkowych

·  świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione jest z podatku od spadków idarowizn(KC art. 831§3).

·  Świadczenia z ubezpieczeń życiowych nie podlegają egzekucji sądowej w75% tych świadczeń (RM Finansów i Sprawiedliwości z dn. 04.07.86)

 

Okresubezpieczenia:

12 miesięcy,z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne okresy ubezpieczenia.Istnieje możliwość kontynuowania ubezpieczenia grupowego w formie indywidualnejprzez poszczególnych ubezpieczonych.


Suma ubezpieczenia:

Sumę ubezpieczenia określają strony umowy przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Minimalna wysokośćsumy ubezpieczenia wynosi 5 000 zł. – maksymalna 30 000 zł. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych w grupie.


Pozakończeniu każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia strony mogą ustalić nową wysokość sumy ubezpieczenia.


Wysokośćskładki:

Składka uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana w całości przez ubezpieczonego pracownika, pracodawcę lub wspólnie przez pracodawcę i pracownika w ustalonych proporcjach. Składka płatna jest z góry za odpowiedni okres - zgodnie z wybraną częstotliwością.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW