Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Bezpieczni Razem”

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Bezpieczni Razem” jest indywidualnym pakietem ochronnym, który w sposób kompleksowy zapewnia  ochronę życia i zdrowia osoby ubezpieczonej.
Ubezpieczenie  ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest  na czas określony, nie krótszy niż  1 rok, i nie dłuższy niż do końca roku polisowego,  w którym Ubezpieczony ukończy 65 lat. Zabezpiecza wysokie świadczenia przy atrakcyjnej cenie polisy.

Polisa „Bezpieczni Razem” zapewnia bezpieczeństwo  i elastyczność . 
 Gwarantuje wypłatę określonej sumy ubezpieczenia w razie zgonu Ubezpieczonego, zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.  Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa rodzinie Ubezpieczonego i stabilność finansową dla bliskich.

Polisa „ Bezpieczni Razem’’  to produkt innowacyjny, dopasowany  do indywidualnych potrzeb.  Ubezpieczony  sam decyduje o wyborze jednego z  wariantów ubezpieczenia. Na  bardzo korzystnych warunkach  otrzymuje uniwersalny  zakres  ochrony ubezpieczeniowej  i wysokie  kwoty świadczeń.  Środki niezbędne do rehabilitacji Ubezpieczonego po wypadku  zapewni gwarantowana  renta  w razie orzeczonej  trwałej całkowitej niezdolności  do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego.

Renta płatna jest przez okres 120 miesięcy (10 lat).


„Bezpieczni Razem”  to polisa  zabezpieczająca przyszłość i dająca poczucie bezpieczeństwa.


Dodatkowe korzyści
• Każdy Ubezpieczony może rozszerzyć umowę  „Bezpieczni Razem” o gromadzenie środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
• Ubezpieczony ma możliwość wskazania i zmiany Beneficjenta w każdym momencie trwania umowy.
• Świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia może być także przedmiotem cesji.
• Poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich


Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 10 000 zł.


Składka roczna :
• Wariant I:
  Kobieta  90 zł
  Mężczyzna  180 zł


• Wariant II
  Kobieta 120 zł
  Mężczyzna 240 zł


Częstotliwość opłacania składki:
Ubezpieczony  określa częstotliwość opłacania składek:
• rocznie
• jednorazowo  za cały okres ubezpieczenia - obowiązuje zniżka składki

Zakres ochrony  „Bezpieczni Razem” obejmuje następujące świadczenia ubezpieczeniowe:

• zgon Ubezpieczonego,
• zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
• orzeczenie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.


Do wyboru proponujemy dwa warianty ubezpieczenia:


• Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku
  nieszczęśliwego wypadku:
  wariant I –  400 % sumy ubezpieczenia
  wariant II -  500% sumy ubezpieczenia.


• Świadczenie z  tytułu orzeczenia  trwałej całkowitej
  niezdolności do pracy Ubezpieczonego
  wariant I –  renta w wysokości 10%
  sumy ubezpieczenia
  wariant II -  renta w wysokości 20% sumy ubezpieczenia


Prosta Konstrukcja Wniosku Maksymalnie Skraca Czas Zawarcia Umowy Ubezpieczenia


W celu  zawarcia umowy wystarczy skontaktować się z naszym Przedstawicielem; wypełnić wniosek ubezpieczeniowy  i  dokonać wpłaty  pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się  od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW